مجله ریاضیات و کاربردها- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 

سردبیر: دکتر حسین دوستی (استاد) عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی.

doostih [AT] khu.ac.ir

نظریه ترکیبیاتی گروه ها و نیم گروه ها

 ترکیبیات، گراف، دنباله ها در گروه ها

 

دکتر مجید اسحاقی گرجی (استاد) عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

meshaghi[AT]semnan.ac.ir
آنالیز

آنالیز تابعی و نظریه عملگرها
 

H. Aygun (Professor)

Kocaeli University (Turkey)

Fuzzy Topology
Soft Topological Structures

دکتر منصور هاشمی براگوری (دانشیار) عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

m_hashemi[AT]guilan.ac.ir

نظریه ترکیبیاتی گروه ها

 

دکتر حمید رسولی (دانشیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران


جبر جامع


 

دکتر حاجی محمد محمدی نژاد (دانشیار) عضو هیات علمی دانشگاه بیرجندسیستم های دینامیکی

 

دکتر محمد مقاصدی (دانشیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج


نظریه ترکیبیاتی گروه ها


نظریه جبری گراف ها

دکتر اسمعیل پارسا (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

es.parsa[AT]gmail.com

نظریه گراف، ترکیبیات


 

دکتر علیرضا پوحسنی (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

apouhassani[AT]yahoo.com

نظریه ترکیبیاتی گروه ها

نظریه مجموعه های فازی، نظریه مجموعه های نرم

 

دکتر داود جعفری (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

مدلسازی ریاضی

تکنیک های بهینه سازی خطی و غیرخطی
کاربرد شبکه و گراف در مسائل صنعتی

 

دکتر مهناز فرودی قاسم آبادی (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

جبر محاسباتی

گروه های متناهی و ترکیبیات
نظریه جبری گراف ها

 

دکتر محمدرضا ثروهش (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوبنظریه نیم گروه ها 

Dr. A. Hosseini

California Polytechnic University Pomona

Operator Algebra
C*- Dynamical Systems,  Semigroup Crossed Product


 

دکتر محمد خرسند زاک (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز


ریاضی کاربردی

جبر خطی عددی، علوم کامپیوتر، علوم داده
.


 

دکتر شاهرود اعظمی (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی (ره)

هندسه دیفرانسیل

آنالیز هندسی


 

دکتر اصغر دریغ (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند


تحلیل پوششی داده ها

تحقیق در عملیات، جریان های شبکه، اعتمادپذیری، شبیه سازی کامپیوتری.

دکتر بزرگ پنبه کار (استادیار) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

نیم گروه های اتوماتیک


گروه ها و نیم گروه های اتوماتیک

 

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله ریاضیات و کاربردها:
http://mathapp.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب